Услугите осигуряват по-голямата част от БВП, но не са обект на същото внимание, на което се радват промишлеността, строителството и дори селското стопанство. Причината е, че те са прекалено разнородни, а освен това отсъства регулярна статистика за повечето услуги.
Повечето икономисти следят ежемесечните справки за промишленото производството, строителството и търговия, данните за заплатите и външната търговия със стоки. Част от редовната статистика са данните за туризма, голяма част от които са на месечна база, както и за транспорта. Останалите сектори се анализират по повод на други данни – например, за БВП или данните за наетите и заплатите в отделните сектори. В последния случай най-често привлича внимание високото заплащане в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“. Няма конюнктурна статистика за създаденото в сектори като образование и здравеопазване, както и в сектор недвижими имоти (големият му дял в БВП се дължи на условната рента).

Все пак НСИ предлага данни, които са по-детайлни, но по-рядко са обект на анализ.

Нека се спрем на две серии – индексите на оборота и данните за наетите. Индексите на оборота в услугите обхващат детайлно транспорта, ИТ и далекосъобщения и останалите бизнес услуги, а НСИ също има индекси на оборота в туризма и транспорта. Данните за наетите, макар и само до третото тримесечие на 2016 г. са много по-детайлни от редовната статистика за наетите и средната работна заплата, тъй като показват кой подсектор е допринесал за увеличенията и намаленията (например, наетите в радиото и телевизиите намаляват, но в киното и тв продукциите те нарастват).

Календарно изгладените данни за оборота в услугите за четвъртото тримесечие показват най-силен ръст в административните офис дейности – с 24.6% спрямо същия период на миналата година. Това увеличение идва след три още по-силни тримесечия, които бележат обрат след колебливото представяне на сектора през 2015 г. В този подсектор се отчитат много аутсорснати бизнес услуги.
Повечето дейности в сектор ИТ и далекосъобщения – информационни услуги, ИТ технологии, издателска дейност, растат, но телекомите, както и радиата и телевизиите отбелязват спад.
Куриерските услуги растат с двуцифрени темпове през цялата миналата година (поредна силна година за тях), близки са и темповете в логистиката, но повечето транспортни услуги растат бавно.
Туроператорите също имат силен финал на една успешна година – 18% ръст на годишна база.

В отделен набор от данни НСИ отчита и добър, макар и не така изразен ръст на хотелите и ресторантите. При хотелите има спад на годишна база през последното тримесечие, който изглежда се дължи на базов ефект.

Интересно е, че данните за наетите не винаги следват динамиката на оборота. Например ръстът на заетите в логистиката и куриерските услуги е символичен.naetiТези данни са за третото тримесечие и затова сравнението е със същия период на миналата година. Те обхващат още промишлеността, търговията и строителството.

Данните са много интересни, тъй като излиза, че само ИТ секторът (софтуер) е добавил близо 5000 работни места през годината, като заетите доближават 40 хиляди души. Нараствайки с 13-14% през миналата година, програмистите и подобните им специалисти вече са двойно повече от заетите в мините и надминават по брой заетите в енергетиката и дори служителите, занимаващи се с продажби, обслужване и ремонт на коли. Отделно сектор информационни услуги е добавил над 1000 работни места.

Значителен ръст има и в хотелиерството и туризма през лятото (над 6000 нови работни места).

За сравнение цялата преработваща промишленост е добавила 9500 работни места, което е ръст с 2%.