НАП

Какво ново при данъците и осигуровките през 2017 г.

Новата година идва с една голяма промяна по отношение на т. нар. Данък „Уикенд“, първото деклариране на новия Данък „Натура“ и увеличение на осигурителните вноски. Минималната работна заплата и минималният доход на самоосигуряващите се се увеличават на 460 лева, но минималните осигурителни прагове не се променят (с изключение на промяната, наложена от МРЗ).

Основната промяна в Закона за ДДС е въвеждането на т. нар. пропорционален данъчен кредит. Това ще се прави, когато при придобиването на актива е ясно, че той ще има смесено ползване. За активи на стойност над 5000 лева се предвижда ежегодна корекция на данъчния кредит, според документирания дял на личното ползване.

Както каза и Росен Иванов, директор на „Данъчно-осигурителна методология” в НАП, тук е съществената разлика с положението досега. Пропорционалното право на данъчен кредит, не е въз основа на оборотите, а въз основа на друг критерий, която трябва да е обективен и измерим. За голяма част от активите, когато при закупуването лицето знае, че ще ги използва и за лични нужди, то трябва задължително да приложи пропорционален данъчен кредит. Това се отнася за коли, имоти и ДМА над 5000 лева. За тях не се начислява данък за лично ползване, а се извършва корекция веднъж в годината.

Само за стоки и услуги под 5000 лева може да се избира дали да се упражни пропорционално право на данъчен кредит.

Ето и някои от другите нови моменти по Закона за ДДС:

При разваляне на доставка, за която е получен аванс и е ползван данъчен кредит, получателят извършва корекция веднага, а доставчикът – когато възстанови аванса.

За доставките туроператор към туроператор също ще се прилага режим на марж, което е резултат от решения на СЕС.

По отношение на лизинга, приравнен на доставка на стока, корекциите на правото на данъчен кредит се прави от лизингополучателя.

При сливане на нерегистрирани по Закона за ДДС лица, ще се гледа общия оборот на участниците в преобразуването.

Урежда се и начисляване на данък за наличните активи при наследници на регистрирани лица.

При гражданските дружества задължението за корекция на ползван ДК при освободени доставки остава при съдружника. Възниква задължение за регистрация по ДДС, ако един от участниците е регистриран.

ЗКПО

Eдна от основните промени и тук е свързана с личното ползване или т. нар. Данък „Натура“.

Фирмите имат нова алтернатива:

– или да третират разходите като доходи в натура на физическите лица със съответстващото на това третиране облагане на доходите по реда на ЗДДФЛ, или

– да облагат разходите по реда на ЗКПО с 10% данък върху разходите, който е окончателен.

Второто е т. нар. Данък „Натура“, който трябва да се заяви изрично с данъчната декларация, която се подава до 31 март. Той за повечето фирми е по-изгоден, защото е годишен и се елиминират и осигуровките. А служителите или поне тези от тях, на които работодателите предоставят коли и телефони, винаги преценяват чистия доход, когато се договарят.

Други промени в ЗКПО:

  • При откриване на грешка, свързана с  предходната година или при отразяване на коригиращо събитие данъчно-задълженото лице може да коригира еднократно в срок до 30 септември на текущата година данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък чрез подаване на нова декларация за предходната година.
  • Годишен отчет за дейността не подават лица, които не са осъществявали дейност през по смисъла на Закона за счетоводството.
  • Всички декларации по образец, за които задължението за подаване възниква след края на 2017 г., ще се подават по електронен път. Отстъпката по чл. 92, ал. 5 за ГДД отпада по отношение на ГДД за 2017 г.

ЗДДФЛ

Променят се необлагаемите доходи, като се включват:

  • Паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта.
  • Наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност (до 30 лв.) от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, които не са хазартни.
  • Наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

Много се коментира желанието на НАП да стимулира безкасовите плащания и електронното подаване на декларации. Във връзка с това е предвиденото облекчение за безкасови плащания, което се декларира с годишната декларация.

Всички данъчни облекчения, не само това, се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Важна промяна има за родителите, които ползват данъчни облекчения за деца чрез работодателя. Работникът/служителят представя писмена декларация пред работодателя, че към момента на подаването й няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Предвиждат се нови срокове за ЕТ едноличните търговци:

Едноличните търговци внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие до 30 април.

Едноличните търговци внасят дължимия данък върху разходите в срок до 30 април на следващата година, като в този случай не се прилага чл. 217, ал. 2 от ЗКПО.

Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор да се облагат като еднолични търговци само за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата година.

След изтичане на периода от минимум 5 последователни данъчни години лицето има право да избере да се облага като ЕТ или по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ с нормативно определени разходи, като упражни правото си на избор в декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Допуснато е изключение и за 2017 г., това ще се прави до 31 януари 2017 г.

Такситата ще плащат данък по ЗМДТ. Във връзка с това не са облагаеми доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

В облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

Осигуровки

Считано от 1 януари 2017 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с 1 процентен пункт и става 18,8 % за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 10,46 % за сметка на работодателя и 8,34 % за сметка на работника, съответно 13,8 % за родените след 31 декември 1959 г. – 7,66 % за сметка на работодателя и 6,14 % за сметка на работника.
Това увеличение се разпределя така:

  • 0,56 за сметка на осигурителя и
  • 0,44 за сметка на осигуреното лице.

Таблица за осигурителните вноски

(Вноската за ДОО включва още 3.5% за Общо заболяване и 1% за безработица. По-младите внасят 5% за УПФ.)

Осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ” е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 % по групи основни икономически дейности. За 2017 г. няма вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

С Постановление на МС минималната работна заплата се увеличава от 420 на 460 лева. Това ще се отрази на минималния осигурителен доход, въпреки че не бе постигнато споразумение за промяна на праговете.

Важно е да се посочи, че минималните прагове за лицата, заети на непълно работно време се прилагат пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца. Те не важат за служителите на бюджетни организации, за общинските съветници и някои други категории лица.
Увеличава се и осигурителният доход за самоосигуряващите се лица:
според облагаемия доход за 2015 г. от дейността като самоосигуряващо се лице:
– минимален месечен размер на осигурителния доход до 5400 лв. – 460 лв.
– от 5400,01 до 6500 лв. – 500 лв.;
– от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
– над 7500 лв. – 600 лв.

Ако не е упражнявана дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. осигурителният доход е 460 лв.

Върху 460 лева се осигуряват и лицата, които не са самоосигуряващи се по смисъла на КСО, но за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица

За регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители той е 300 лв.

Създава се нова ал. 17 към чл. 6 от КСО: „Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време“

Още за промените, засягащи осигуряванетотук
По-долу е целият запис от семинара на НАП, проведен на 15 декември 2016

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *