Поредна година започва с промени, засягащи личното ползване на активи като леки автомобили,  апартаменти, мобилни телефони и други. Така нареченият Данък „Уикенд“ междувременно се сдоби с близнак – Данък „Натура“ (по ЗКПО). Но наистина ли следва да говорим за нов данък?

Не, казват експертите. С популярното название Данък „Уикенд“ се обозначават няколко варианта на третиране на активите със смесено ползване – за лични цели и за независимата икономическа дейност. Един от тези варианти е начисляването на данък върху т. нар. безвъзмездна доставка (в полза на служителя, ако той е получил като бонус, например, мобилен телефон и го използва и за лични разговори). Други възможности са пропорционалното признаване на данъчен кредит и корекциите на ползван данъчен кредит. Всъщност новите моменти в Данък „Уикенд“ и съпровождащите ги формули се отнасят основно до корекциите в ползването на активите. При това тези корекции могат да бъдат многократни – всеки път, когато се променя предназначението на актива. С последните промени от тези корекции бяха извадени компютрите, мобилните телефони и подобни активи на стойност под 5000 лева. Това е малко облекчение на фона на необходимостта всеки път да се доказва процента на лично ползване (особено след като отпадна възможността за дерогация, която би позволила лесно определяне на данъчната основа).

Данък „Натура“ пък бе въведен по предложение на бизнеса и неговата цел бе да спести ежемесечното начисляване на данък по Закона за доходите на физическите лица, когато се извършва такава безвъзмездна услуга. С промените в ЗКПО се въведоха три различни режима за определяне на данъчната основа за облагане с Данък Натура – за недвижими имоти, определени автомобили и за всички останали дълготрайни активи с цена на придобиване над 700 лв.  Обект на облагане е ползването на тези служебни активи от служителите, когато това ползване е за личните им нужди и когато за него служителят не заплаща нищо. Това е така, защото бензинът, който фирмата плаща, когато даден служител се отправя за семеен уикенд с фирмената кола, всъщност се приема за негов доход. С измененията, направени през 2016 г., се прие в тези случаи да се начислява данък от 10% върху разходите в натура от самата фирма. ЗКПО определя начина за изчисляване на данъчната основа за всяка една от трите категории активи, например  като се изчислят часовете на лично ползване като процент от общото ползване на актива, или като се изчисли процент от изминатите километри (за автомобили) или от общата площ (за имоти). В определени случаи,  данъчната основа може да се формира като твърд процент – 50% за автомобила и 20% за други активи (мобилни телефони и др., но без имоти).

Данъкът се изчислява и внася годишно.
Проблемът тук е, че трябва да се направи и промяна в наредбата на осигуряването, за да не се начисляват осигуровки върху „дохода“ на служителя. Тази промяна, необяснимо защо, се бави.

В една или друга форма тези два „данъка“ – „Уикенд” и „Натура” съществуваха и досега, но прилагането им бе съпроводено с неясноти и доста често бе пожелателно.

Новият режим също води до затруднения и не дава отговор на всички въпроси, например, за заварените случаи, пренасянето на процентите върху съпътстващите разходи (например, за гориво), определянето на процент на лично ползване, ако са надхвърлени разходни норми и т.н.

Именно затова еconomix.bg и ProWay в партньорство с Българска стопанска камара събират представителите на НАП, експертите и шефовете и финансови директори на компании на форума „Бизнес брифинг: Данък Уикенд”.

Форумът ще се проведе на 13 януари 2017 г. в хотел „Шератон“, София. Стандартният билет за участие струва 126 лева.

Сред лекторите са: Росен Иванов, директор „Данъчно-осигурителна методология“ в НАП, Милен Райков, партньор в „Ърнст и Янг България“, Антон Цонев, мениджър в „Ърнст и Янг България“, данъчните експерти Валентина Василева и Димитър Войнов. Ще бъде представена и анкетата на БСК по темата.

Повече – www.bbriefing.com

Регистрация може да направите и чрез БСК